LISTA CHORÓB

 • Alzheimer’s disease – resulting in permanent symptoms
  Choroba Alzheimera powodująca trwałe objawy
 • Aorta Graft Surgery – for disease or traumatic
  Operacyjny przeszczep aorty spowodowany chorobą bądź urazem
 • Aplastic anaemia – of specified severity
  Niedokrwistość aplastyczna o określonym stopniu
 • Bacterial meningitis – resulting in permanent symptoms
  Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych powodujące trwałe objawy
 • Benign Brain Tumour – resulting in permanent symptoms, surgery or radiosurgery
  Niezlosliwy guz mózgu powodujący trwałe objawy, operacje bądź radioterapie
 • Benign spinal cord tumour or cyst – resulting in permanent symptoms or requiring surgery
  Niezlosliwy guz bądź torbiel (jamistość) rdzenia kregowego powodujący trwałe objawy bądź wymagający operacji
 • Blindness – permanent and irreversible
  Ślepota trwała i nieodwracalna
 • Brain injury due to anoxia or hypoxia – resulting in permanent symptoms
  Uszkodzenie mózgu spowodowane niedotlenieniem ( hipoksemiczne bądź anoksemiczne) powodujące trwałe objawy
 • Cancer – excluding less advanced cases
  Nowotwór z wyłączeniem mniej zaawansowanych przypadków
 • Cardiac arrest – with insertion of a defibrillator
  Nagle zatrzymanie krążenia z koniecznością wszczepienia kardiowertera-defibrylatora serca
 • Cardiomyopathy – resulting in a marked loss of ability to do physical activity
  Kardiomiopatia powodująca znaczącą niezdolność wykonywania wysiłku fizycznego
 • Chronic Pancreatitis – of specified severity
  Przewlekłe zapalenie trzustki o określonym stopniu
 • Coma – with associated permanent symptoms
  Śpiączka z towarzyszącymi trwałymi objawami
 • Coronary artery by-pass grafts
  Pomostowanie aortalno - wieńcowe (bajpasy)
 • Creutzfeldt-Jakob Disease – resulting in permanent symptoms
  Choroba Creutzfeldta-Jakoba powodująca trwałe objawy
 • Crohn’s Disease – of specified severity
  Choroba Lesniewskiego-Crohna o określonym stopniu
 • Deafness – total, permanent and irreversible
  Utrata słuchu całkowita, trwała i nieodwracalna
 • Dementia – resulting in permanent symptoms
  Otępienie starcze powodujące trwałe objawy
 • Encephalitis – resulting in permanent symptoms
  Zapalenie mózgu powodujące trwałe objawy
 • Heart attack – definite diagnosis
  Zawał serca, konkretna diagnoza
 • Heart valve replacement or repair
  Wymiana bądź naprawa zastawki serca
 • Heart structural repair
  Naprawa struktury serca poprzez torakotomię
 • HIV infection – caught in the European Union, Norway, Swizerland, North America, Canada, Australia and New Zealand, from a blood transfusion, a physical assault or at work in the course of performing normal duties of employment
  Wirus HIV zainfekowany w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Ameryce Północnej, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii poprzez transfuzje krwi, napaść fizyczną, w pracy podczas wykonywania obowiązków zawodowych
 • Intensive Care – requiring mechanical ventilation for 10 consecutive days
  Intensywna terapia wymagająca mechanicznej wentylacji przez 10 nieprzerwanych dni
 • Kidney failure – requiring permanent dialysis
  Niewydolność nerek wymagająca trwałych dializ
 • Liver failure – irreversible and end stage
  Niewydolność wątroby w ostatniej fazie, nieodwracalna
 • Loss of independence – permanent and irreversible
  Utrata niezależności trwała i nieodwracalna
 • Loss of one limb – permanent physical severance
  Utrata jednej kończyny ( od nadgarstka bądź kostki)
 • Loss of speech – permanent and irreversible
  Utrata mowy trwała i nieodwracalna
 • Major organ transplant – specified organs from another donor
  Przeszczep głównych narządów ( serce, płuco, nerka, wątroba, trzustka, szpik kostny, płat płuca bądź wątroby)
 • Motor Neurone Disease – resulting in permanent symptoms
  Choroby neuronu ruchowego powodujące trwałe symptomy
 • Multiple sclerosis or Neuromyelitis optica (Devic’s Disease) – with past or present symptoms
  Stwardnienie rozsiane bądź zespół Devica powodujące obecne bądź wcześniejsze symptomy
 • Paralysis of one limb – resulting in permanent symptoms
  Paraliż jednej kończyny trwały i nieodwracalny
 • Parkinson’s Disease (idiopathic) – permanent and irreversible
  Parkinsonizm plus powodujący trwałe objawy
 • Parkinsonian Plus Syndromes – resulting in permanent symptoms
  Utrata mowy trwała i nieodwracalna
 • Peripheral Vascular Disease – with bypass surgery
  Choroba tętnic obwodowych z bajpasami
 • Pneumonectomy – the removal of a complete lung
  Operacyjne usunięcie płuca
 • Pulmonary Arterial Hypertension (idiopathic) – of specified severity
  Tętnicze nadciśnienie plucne (postać idiopatyczna) o określonym stopniu
 • Pulmonary Artery Graft Surgery
  Operacja przeszczepu tętnicy płucnej
 • Respiratory Failure of specified severity
  Niewydolność oddechowa o określonym stopniu
 • Third Degree Burns of specified surface area
  Poparzenia trzeciego stopnia o określonym zakresie powierzchni skóry ( minimum 20%)
 • Spinal stroke – resulting in permanent symptoms
  Zespół tętnicy rdzeniowej powodujący trwałe objawy
 • Stroke – of specified severity
  Udar mózgu o określonym stopniu
 • Systemic lupus erythematosus – of specified severity
  Toczeń rumieniowaty układowy o określonym stopniu
 • Traumatic brain injury – resulting in permanent symptoms
  Urazowe uszkodzenie mózgu powodujące trwałe objawy

 • Partial payment - Wypłaty częściowe
 • Brain Abscess drained via craniotomy
  Ropień mózgu leczony kraniotomią
 • Carcinoma in situ – Oesophagus, treated by specific surgery
  Rak nieinwazyjny przełyku leczony za pomocą konkretnej operacji
 • Carcinoma in situ – Oral cavity or oropharynx – treated by surgery
  Rak nieinwazyjny jamy ustnej bądź części ustnej gardła leczony operacyjne
 • Carotid Artery Stenosis – treated by endarterectomy or angioplasty
  Zwężenie tętnic szyjnych leczone endarterektomią bądź angioplastyką
 • Central retinal artery or vein occlusion (eye stroke) resulting in permanent visual loss
  Zator tętnicy środkowej siatkówki bądź żyły srodkowej siatkówki powodujący trwałą utratę wzroku
 • Cerebral or spinal aneurysm – with surgery, radiotherapy or endovascular repair
  Tetniak mózgu bądź tetniak kręgosłupa - operacja, radioterspia, wewnatrznaczyniowa operacja naprawcza
 • Cerebral or spinal arteriovenous malformation – with surgery, stereotactic radiosurgery or endovascular repair
  Malformacja żylno -tętnicza mózgu bądź kręgosłupa - operacja, radiochirurgia stereotaktyczna bądź wewnatrznaczyniowa operacja naprawcza
 • Coronary angioplasty – to 2 or more coronary arteries. Single vessel angioplasty payment
  Angioplastyka wieńcowa dla 2 bądź więcej tętnic wieńcowych. Płatność za pojedyncze naczynie krwionośne
 • Crohn’s disease – treated with surgical intestinal resection
  Choroba Lesniewskiego-Crohna leczona resekcją jelita
 • Ductal Carcinoma in situ – Breast, treated by surgery
  Rak nieinwazyjny przewodowy sutka leczony operacyjnie
 • Early stage urinary bladder cancer – of specified advancement
  Wczesne stadium raka pęcherza moczowego o określonym zaawansowaniu
 • Implantable cardiovertor defibrillator (ICD) for primary prevention of sudden cardiac death
  Wszczepienia kardiowertera-defibrylatora serca w celu profilaktyczno-zapobiegawczym przed nagłą śmiercią sercową
 • Liver resection
  Resekcja wątroby
 • Low Level Prostate Cancer with Gleason score between 2 and 6 – and with specific treatment
  Rak gruczołu krokowego niskiego stopnia 2-6 w systemie Gleasona z zastosowaniem określonego leczenia
 • Peripheral vascular disease – treated by angioplasty
  Choroba tętnic obwodowych leczona angioplastyką
 • Pituitary tumour – resulting in permanent symptoms or surgery
  Guz przysadki mózgowej powodujący trwałe objawy bądź konieczność operacji
 • Serious Accident Cover – resulting in at least 28 consecutive days in hospital
  Poważny wypadek powodujący przynajmniej 28 ciągłych dni spędzonych w szpitalu
 • Severe Burns/3rd degree burns covering at least 5% of the body’s surface
  Poparzenia trzeciego stopnia o zakresie powierzchni skóry ( minimum 5%)
 • Significant visual impairment – permanent and irreversible
  Znaczącą wada wzroku, trwała i nieodwracalna
 • Single lobectomy – the removal of a complete lobe of a lung
  Lobekyomia - usunięcie całego płata plucnego
 • Surgical removal of one eye
  Chirurgiczne usunięcie jednego oka
 • Syringomelia or Syringobulbia – treated by surgery
  Jamistość rdzenia kregowego bądź jamistość opłuszki leczone operacyjnie
 • Total colectomy, including colectomy for ulcerative colitis
  Całkowite usunięcie jelita grubego, również kolektomia w przypadku wrzodziejacego zapalenia jelita grubego

Source: Irish Life booklet 2017